Други

Заповед №ЛС-04-1540 от 01.12.2017г.-Правила за назначаване на държавна служба

Заповед за изменение и допълнение на Заповед №ЛС-04-1540 от 01.12.2017г.-Правила за назначаване на държавна служба

Заповед № з-532 от 14.04.2014г. - Правила за организацията на работа в Главна дирекция "Охрана" и териториалните и звена "Охрана" за прилагане на Закона за достъп до обществена информация.

Правила за вътрешния ред, ропускателния режим и сигурността на сградите на апелативните, окръжни, административни и районни съдилища, прокуратури и следствени служби, определени със заповед № ЛС-04-689/16.07.2008г. на министъра на правосъдието

Правила за вътрешния ред,_пропускателния режим и сигурността на сградата на Върховен административен съд и Върховна административна прокуратура - гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 18, определени със заповед № ЛС-04-688/16.07.2008г. на министъра на правосъдието

Правила за вътрешния ред,_пропускателния режим и сигурността на сградата на Съдебната палата - гр. София, бул. "Витоша" № 2, определени със заповед № ЛС-04-579/19.06.2008г. на министъра на правосъдието

Правила за вътрешния ред,_пропускателния режим и сигурността на сградата на Министерството на правосъдието - гр. София, ул. "Славянска" № 1 и административната сграда на МП на ул. "Аксаков" № 5, определени със заповед № ЛС-04-423/19.04.2011г. на министъра на правосъдието

Правила за вътрешния ред,_пропускателния режим и сигурността на сградата на Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативна специализирана прокуратура, Специализирана прокуратура и ДКСИ - София, ул. "Черковна" № 90, определени със заповед № ЛС-04-254/16.02.2012г. на министъра на правосъдието

Заповед  № ЛС-04-379/12.03.2012г. на министъра на правосъдието за изменение и допълнение на Правила за вътрешния ред,_пропускателния режим и сигурността на сградата на Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативна специализирана прокуратура, Специализирана прокуратура и ДКСИ - София, ул. "Черковна" № 90, определени със заповед № ЛС-04-254/16.02.2012г. на министъра на правосъдието

Заповед  № ЛС-04-877/08.06.2012г. на министъра на правосъдието за изменение и допълнение на Правила за вътрешния ред,_пропускателния режим и сигурността на сградата на Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативна специализирана прокуратура, Специализирана прокуратура и ДКСИ - София, ул. "Черковна" № 90, определени със заповед № ЛС-04-254/16.02.2012г. на министъра на правосъдието

Заповед № ЛС-04-1538/01.12.2017 г. - Правила за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-виско по вид длъжност на държавните служители в ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана"

Заповед № ЛС-04-1464/26.10.2015 г. - Правила за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана"

Заповед № ЛС-04-1539/01.12.2017 г. - Правила за преназначаване на държавните служители в ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана"

Етичен кодекс за поведение на държавните служители