Нормативна уредба

Структурата, организацията, функционалните задължения и правомощията на ГД „Охрана” са регламентирани в:

Организацията, контролът и отчетността по отделните направления на дейност са регламентирани в: