История

С изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, през м. юли 2002г., с чл. 36д за първи път в историята на правоохранителната дейност на Република България са определени задачите на бъдещото специализирано звено за охрана на органите на съдебната власт.

С Постановление № 48 от 26.02.2003 г. на Министерския съвет, обн. в ДВ, бр.21 от 07.03.2003 г. е създадена Главна дирекция “Охрана” към министъра на правосъдието, съобразно изискванията поставени от Европейския съюз в глава “Правосъдие и вътрешен ред”. Главната дирекция е започнала функционирането си през м. март 2003 г., като числеността й през годините плавно нараства.

През 2009 г. с предприетите изменения в Закона за съдебната власт (ДВ бр.33 от 30.04.2009 г.), ГД „Охрана” придобива статут на самостоятелно юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието (чл.391, ал.2).

В изпълнение на чл.391, ал.6 от ЗСВ, е изготвен и утвърден от Министерство на правосъдието Правилник за устройството и дейността на ГД „Охрана”, който е обнародван в ДВ бр.60/30.07.2009 г. Разширяват се правомощията на служителите по ЗМВР, увеличават се формите и методите на въздействие спрямо нарушителите на реда в съдебните сгради при изпълнение на задълженията по време на конвоиране, призоваване и принудително довеждане на лица.