ЗЗЛД

Достъп до информация

по Закона за защита на личните данни

 

Администратор на лични данни – Главен комисар Г. Жеков - главен директор на Главна дирекция „Охрана“

Адрес: 1309, гр. София, ул. Майор Г. Векилски №2

Телефон за контакт: 02/9263934

e-mail:g.jekov@gdo.bg

 

Длъжностно лице по защита на личните данни в Главна дирекция „Охрана“

Комисар Л. Велев

Адрес: 1309, гр. София, ул. Майор Г. Векилски №2

Телефон за контакт: 02/8902050

e-mail:l.velev@gdo.bg

 

І. Видове регистри в които се събират и обработват лични данни от ГД „Охрана“ и които са в изпълнение на функциите възложени от Закона за съдебната власт:

         1.  „Информационен фонд „Видеонаблюдение“” – за целите на превенция и  разкриване на престъпления и други нарушения на обществения ред;

         2.  „Конвой и екстрадиции” – за целите на  правораздаване;

         3.  „Призоваване и принудително довеждане” /ППД/ – за целите на правораздаване;

         4.  „Единна информационна система за противодействие на престъпността” /ЕИСПП/ – за целите на  правораздаване;

         5.  „Персонал” – за целите на  управление на човешките ресурси; финансово-счетоводна дейност; пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност;

         6.  „Обществени поръчки” – за целите на обществените поръчки и финансово-счетоводната дейност;

         7.  „Административна дейност и жалби” – за целите на предоставяне на административни услуги на лица, депозирали заявления, молби, жалби, сигнали и други до ГД „Охрана“ и териториалните й звена;

         8.  „АИС-МВР” – за целите на правораздаване в изпълнение на функционалните задължения на служителите.

ІІ. Личните данни, обработвани от ГД „Охрана“ се съхраняват за срок, определен в Номенклатура на делата в ГД „Охрана“ и териториалните й звена.

ІІІ. Правата на физическите лица за достъп, заличаване, коригиране или блокиране на отнасящи се за тях лични данни, както и  реда за подаване на жалби са регламентирани в ЗЗЛД:

-         Субектите имат право на достъп до данните отнасящи се до тях в съответствие с чл. 26 от ЗЗЛД .

-       Субектите на данните имат право да заявяват желание за заличаване, коригиране или блокиране на данни отнасящи се до тях в съответствие с чл. 28а, ал.1 от ЗЗЛД .

-         Субектите на данните имат право да подадат жалба до КЗЛД и до съда в съответствие с чл. 38 и 39 от ЗЗЛД.

 ІV. Лични данни се предоставят или разкриват извън ГД „Охрана“ -     на публични органи (НОИ, НАП, МВР, МВнР, органи на съдебна власт,служби и организации с които ГД”Охрана” осъществява официални служебни контакти; и т.н.) и  предават   (трансферират) в   държави   - членки на Европейския съюз и страни извън съюза.