ЗДОИ

Достъп до информация

по Закона за достъп до обществена информация

Отговорно звено за работа по ЗДОИ в Главна дирекция „Охрана“

Отдел „Логистика“

Сектор „КИСАД“

 

Адрес: 1309, гр. София, ул. Майор Г. Векилски №2

Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: Заседателна зала на ГД „Охрана“

Работно време: 8.30 – 17.00 ч. (от понеделник до петък)

Телефон за контакт: 02/926 39 34,   02/926 39 47

e-mail: gdohrana@gdo.bg

Обществена информация по смисъла на чл.2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с общественият живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си създават собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 

Формуляр за искане на информация по ЗДОИ

Формуляр за искане на достъп до информация за повторно ползване

- Отчет за дейността по ЗДОИ - 2018г.

Такси за предоставяне на информация

Издадени актове в изпълнение на правомощията на Главна дирекция "Охрана"

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Главна дирекция „Охрана“

Информация, предоставяна повече от три пъти

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Декларации по ЗПКОНПИ

Актуализиран списък за 2018г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на ГД "Охрана", както и форматите във които е достъпна.

- Информация за бюджета на ГД "Охрана" 2018 г..

- Информация за бюджета на ГД "Охрана" 2019г..

http://www