„Доставка на компютърна техника за нуждите на ГД „Охрана“ по обособени позиции: Обособена позиция Ⅰ – мобилен компютър - 5 (пет) броя; Обособена позиция Ⅱ – компютърна конфигурация с монитор 21 (двадесет и един) инча – 95 (деветдесет и пет) броя; Обособена позиция Ⅲ – компютърна конфигурация с монитор 27 (двадесет и седем) инча – 5 (пет) броя.

Номер в АОП
02022-2019-0010
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
24.07.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
14.08.2019 17:00

„Доставка на компютърна техника за нуждите на ГД „Охрана“ по обособени позиции:

Обособена позиция Ⅰ – мобилен компютър - 5 (пет) броя;

Обособена позиция Ⅱ – компютърна конфигурация с монитор 21 (двадесет и един) инча – 95 (деветдесет и пет) броя;

Обособена позиция Ⅲ – компютърна конфигурация с монитор 27 (двадесет и седем) инча – 5 (пет) броя.

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 24.07.2019
Обявление 24.07.2019
Документация 24.07.2019
Документация и образци 24.07.2019
ЕЕДОП 24.07.2019
Разяснение 31.07.2019