„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГД „Охрана”, по следните обособени позиции:

Номер в АОП
02022-2019-0007
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
11.06.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
12.07.2019 17:00

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГД „Охрана”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на 3 броя специализирани автомобили (8+1 места) за конвой.

Обособена позиция № 2: Доставка на 3 броя специализирани автомобили (6+1 места) за ППДЗЛ.

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 13.06.2019
Обявление 13.06.2019
Документация 13.06.2019
Документация и образци 13.06.2019
ЕЕДОП 13.06.2019