„Доизграждане на Националната интегрирана система за електронна сигурност на съдебните сгради /НИСЕССС/ на територията на Апелативен район София - Съдебна палата- София /системи СОТ, КД и видеонаблюдение/”

Номер в АОП
02022-2019-0006
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
10.06.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
08.07.2019 17:00

„Доизграждане на Националната интегрирана система за електронна сигурност на съдебните сгради /НИСЕССС/ на територията на Апелативен район София - Съдебна палата- София /системи СОТ, КД и видеонаблюдение/”

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 10.06.2019
Обявление 10.06.2019
Документация 10.06.2019
Документация и образци 10.06.2019
ЕЕДОП 10.06.2019