„Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена, по 2 обособени позиции”, както следва: - Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили по Щат на ГД „Охрана“ – ЦУ, РД „Охрана - София“ и прилежащите й Областни звена „Охрана“ София, Перник, София област, Кюстендил, Благоевград, Враца, Монтана и Видин. - Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили по Щат на РД „Охрана – Велико Търново“ и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Велико Търново, Габрово, Русе, Ловеч и Плевен.

Номер в АОП
02022-2019-0001
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
28.03.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
18.04.2019 16:00

„Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена, по 2 обособени позиции”, както следва:

 - Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили по Щат на ГД „Охрана“ – ЦУ, РД „Охрана - София“ и прилежащите й Областни звена „Охрана“ София, Перник, София област, Кюстендил, Благоевград, Враца, Монтана и Видин.

Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили по Щат на РД „Охрана – Велико Търново“ и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Велико Търново,  Габрово, Русе, Ловеч и Плевен.

Документи за участие

Документ Публикуван
Документация 28.03.2019
Решение 28.03.2019
Обявление 28.03.2019
Документация образци 28.03.2019
ЕЕДОП 28.03.2019