Следгаранционно обслужване и ремонт на 84бр. автомобила на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва:

Номер в АОП
02022-2018-0001
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
14.02.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
14.03.2018 16:00

Следгаранционно обслужване и ремонт на 84бр. автомобила на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на 57 /петдесет и седем/ автомобила, по Щат на ГД „Охрана“ – ЦУ, ОД „Охрана - София“ и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Перник, София област, Кюстендил, Благоевград, Враца, Монтана и Видин.

Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 27 /двадесет и седем/ автомобила, по Щат на ОД „Охрана – Велико Търново“и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Габрово, Русе, Ловеч и Плевен.

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 20.02.2018
Обявление 20.02.2018
Документация 20.02.2018
Документи и образци 20.02.2018