„Доставка и монтаж на дисков масив за нуждите на Главна дирекция „Охрана”. Дейности по конфигуриране, настройка и пускане в експлоатация”.

Номер в АОП
9066820
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
01.08.2017
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
14.08.2017 16:00

„Доставка и монтаж на дисков масив за нуждите на Главна дирекция „Охрана”. Дейности по конфигуриране, настройка и пускане в експлоатация”.