Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция "Охрана" за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка, както следва по структурни звена: Областно звено "Охрана -Разград" и Областно звено "Охрана - Кърджали""

Дата на публикуване
07.07.2017