Главна дирекция “Охрана” е юридическо лице към министъра на правосъдието, със седалище София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. 

 Главна дирекция “Охрана” осъществява дейността по охраната на органите на съдебната власт:
1.    организира и осъществява охраната на съдебните сгради;
2.    осигурява реда в съдебните сгради и сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия;
3.    организира и осъществява охраната на съдии,  прокурори и следователи;
4.    съдейства на органите на съдебната власт при призоваване на лица след изчерпване на възможностите по чл. 178, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс, както и на държавните съдебни изпълнители;
5.    довежда принудително лица до орган на съдебната власт, когато това е постановено от орган на съдебната власт;
6.    конвоира обвиняеми и подсъдими, за които се иска или е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, или лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода, до органите на съдебната власт.

Конкурси за незаети длъжности